“IF EVERYONE DEMANDED PEACE INSTEAD OF ANOTHER
TELEVISION SET, THEN THERE'D BE PEACE”

Оргилуун Дарс

Та уг сайтад нэвтрэхийн тулд 21 нас хүрсэн байх ёстой

(Жишээ: 1960-2-20)